Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018
Αρχική Σελίδα Κατάρτιση Ειδικότητες Εκπαιδευτές Πρακτική Άσκηση Πιστοποίηση Leonardo da Vinci Ανακοινώσεις Προσωπικό Επικοινωνία Το Ι.Ε.Κ. μας Photo Gallery Moodle Open eClass

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
(για έναρξη κατάρτισης πριν το 2013Β)

Σύμφωνα με την αριθ. Ζ/1802/6-2-96 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρακτική άσκηση αποφοίτων ΙΕΚ» (ΦΕΚ 104 Β’), καθιερώνεται ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ενός εξαμήνου των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Κατά τη Διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, ο Ασκούμενος δεν μπορεί να απουσιάσει περισσότερο από δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ.
Υποβολή Δικαιολογητικών – Έγκριση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. λίγες μέρες πριν την έναρξη της Πρακτικής.
Ο Διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ. εγκρίνει ή απορρίπτει το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
Μετά την Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΦΕΚ 165/Α’/24-07-01 Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 210
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων Νοσηλευτικής Τραυματολογίας, Νοσηλευτικής Χειρουργείου, … των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), …, καθώς και καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης της άδειας ασκήσεως των ανωτέρω επαγγελμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΦΕΚ 165/Α’/24-07-01: η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
    Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος για Αποφοίτους Ι.Ε.Κ. (άρθρο 3)
  1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (μετά την Πιστοποίηση) ΚΑΙ
    • 3μηνη υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση (μετά την Πιστοποίηση, μέσω Δημοσίων / Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων) Ή
    • 6μηνη προαιρετική Πρακτική Άσκηση (πριν την Πιστοποίηση, μέσω Δ.Ι.Ε.Κ.).
Επαγγελματικός Τίτλος (άρθρο 4)
Επαγγελματικός τίτλος Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος των κατόχων πτυχίων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικοτήτων Νοσηλευτικής: Βοηθός Νοσηλευτή-τριας
ΦΕΚ 1082/Β’/14-8-01
Σύμφωνα με την Αριθ. Υ7β/οικ 4756/9-8-01 Υπουργική Απόφαση «Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών», άρθρο 2, η Πρακτική Άσκηση αποφοίτων νοσηλευτικών ειδικοτήτων θα πραγματοποιείται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. Η Προαιρετική Πρακτική Άσκηση θεωρείται: αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή
Υπεύθυνη Υπηρεσία: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
Πόλη: Πολύγυρος, Διεύθυνση: Διοικητήριο
Τηλέφωνα: 23713 51232-3, FAX: 23713 51334

Αποκλειστικοί Αδελφοί Νοσοκόμοι
Για την έκδοση άδειας εργασίας Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων, προϋπόθεση η άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή-τριας (Φ.Ε.Κ. 1175/10-04-2012). Αρμόδια Υπηρεσία είναι το Ι.Κ.Α.

Κατεβάστε την Παρουσίαση σχετικά με την Πρακτική στις Νοσηλευτικές ειδικότητες