Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018
Αρχική Σελίδα Κατάρτιση Ειδικότητες Εκπαιδευτές Πρακτική Άσκηση Πιστοποίηση Leonardo da Vinci Ανακοινώσεις Προσωπικό Επικοινωνία Το Ι.Ε.Κ. μας Photo Gallery Moodle Open eClass

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Κατάθεση Αιτήσεων
 1. Η Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ., τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, ανακοινώνει πίνακα με τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν.
 2. Οι υποψήφιοι για κατάρτιση, προκειμένου να λάβουν μέρος στη διαδικασία, οφείλουν να καταθέσουν στο Ι.Ε.Κ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ..
  • Τον εκάστοτε προβλεπόμενο πρωτότυπο τίτλο σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ. για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης.
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το Ι.Ε.Κ.. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Οι αιτήσεις συμμετοχής για επιλογή υποβάλλονται στα Ι.Ε.Κ. κάθε Σεπτέμβριο για το χειμερινό εξάμηνο και κάθε Ιανουάριο για το εαρινό εξάμηνο, όπως αυτό θα καθορίζεται, από το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του εξαμήνου που εκδίδεται από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου Κατάρτισης.
Εγγραφές
Διάρκεια Φοίτησης
Η διάρκεια φοίτησης των ειδικοτήτων που απευθύνονται σε Αποφοίτους Λυκείου είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν απολυτήριο ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ. αντίστοιχης ειδικότητας, μπορούν να εισαχθούν απευθείας στο Γ' εξάμηνο της αντίστοιχης ειδικότητας.
Η διάρκεια φοίτησης των ειδικοτήτων που απευθύνονται σε Αποφοίτους Γυμνασίου είναι 1 έτος (2 εξάμηνα). Eιδικότερα για τη μεταγυμνασιακή ειδικότητα: «Προσωπικό Ιδ. Ασφάλειας», η φοίτηση διαρκεί 1 εξάμηνο.
Το κάθε εξάμηνο φοίτησης (Φθινοπωρινό: από 1 Οκτωβρίου έως και 14 Φεβρουαρίου και Εαρινό: από 15 Φεβρουαρίου έως και 30 Ιουνίου) περιλαμβάνει δεκατέσσερις (14) πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης και δύο (2) εβδομάδες Εξετάσεις-Αποτελέσματα. Oι ώρες κάθε μαθήματος σε ένα εξάμηνο ισούνται με δεκατέσσερα (14) x τον αριθμό ωρών που προβλέπονται εβδομαδιαίως.
Δίδακτρα
Τα δίδακτρα καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ, καθορίζονται σε 367€ για κάθε εξάμηνο κατάρτισης και καταβάλλονται εφάπαξ με την εγγραφή του καταρτιζομένου, στην Εθνική Τράπεζα. Η μη καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου, συνεπάγεται τη μη εγγραφή του υποψηφίου για κατάρτιση στο εξάμηνο αυτό. Σε περίπτωση που συντρέχουν συγκεκριμένοι οικονομικοί και κοινωνικοί λόγοι, το ποσό των διδάκτρων μειώνεται στα 190€ ανά εξάμηνο. Οι καταρτιζόμενοι με υπηκοότητα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληρώνουν 734€ ανά εξάμηνο.

Χαρακτηρισμός Μαθημάτων
  Η κατάρτιση περιλαμβάνει μαθήματα :
 1. Θεωρητικά: Θεωρητικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποίων η διδασκαλία πραγματοποιείται από ένα εκπαιδευτή, μόνον σε αίθουσες διδασκαλίας και έχουν ως σκοπό να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις γνώσεις, που είναι απαραίτητες για να κατανοήσουν το γνωστικό αντικείμενο της κατάρτισής τους.
 2. Εργαστηριακά: Εργαστηριακά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα εκείνα, τα οποία αποβλέπουν στην εμπέδωση του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης και στην εκμάθηση δεξιοτήτων, πραγματοποιούνται δε αποκλειστικά στους εργαστηριακούς χώρους.
 3. Μικτά: Μικτά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα εκείνα, τα οποία απαιτούν ταυτόχρονη θεωρητική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των καταρτιζομένων είναι >=16, είναι δυνατόν, να αυξάνεται σε δύο (2) ο αριθμός των εκπαιδευτών.
Διάρκεια Ωριαίας Διδασκαλίας
 1. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά ή όπως διαφορετικά καθορίσει με απόφαση το Δ.Σ. για τα Ι.Ε.Κ. όπου παρουσιάζεται ανάγκη διαφοροποίησης λόγω εξαιρετικών συνθηκών.
 2. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων ή του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων είναι δυνατό να γίνεται συνεχόμενη και μέχρι τρεις (3) ώρες.
 3. Η διάρκεια των διαλειμμάτων ορίζεται σε πέντε (5) λεπτά, εκτός του τρίτου διαλείμματος που μπορεί να φτάνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά. Στις περιπτώσεις συνεχούς διδασκαλίας, το διάλειμμα θα είναι αθροιστικό.
 4. Μετά την είσοδο του εκπαιδευτή στην αίθουσα διδασκαλίας ή στον εργαστηριακό χώρο δεν επιτρέπεται η είσοδος καταρτιζομένων.
 5. Οι παρουσίες λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ώρα κατάρτισης, με την έναρξη της ώρας και με ευθύνη του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών.
Φοίτηση
 1. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα: θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά.
  • Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα, στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Διεύθυνσης του Ι.Ε.Κ., το προαναφερθέν όριο μπορεί να αυξάνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) ανά μάθημα, αλλά σε καμία περίπτωση το σύνολο των απουσιών όλων των μαθημάτων στο εξάμηνο κατάρτισης δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των προβλεπομένων ωρών κατάρτισης.
  • Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.
 2. Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των καταρτιζομένων γίνεται μετά τη λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου. Η Διοίκηση του Ι.Ε.Κ. ανακοινώνει τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού της φοίτησης στους καταρτιζόμενους, την επομένη της λήξης των μαθημάτων του εξαμήνου.
 3. Εάν κατά την διάρκεια του εξαμήνου, κάποιος καταρτιζόμενος συμπληρώσει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο του 25% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών του εξαμήνου ανά μάθημα, η Διοίκηση του Ι.Ε.Κ. με πράξη του Διευθυντή διακόπτει πάραυτα τη φοίτησή του και ενημερώνει το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο του καταρτιζομένου.
 4. Ο καταρτιζόμενος δεν προσέρχεται στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου κατάρτισης των μαθημάτων, στα οποία η φοίτησή του χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκής. Τα μαθήματα αυτά υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου, χωρίς δικαίωμα εγγραφής του στο επόμενο εξάμηνο.
 5. Καταρτιζόμενος στο αρχικό εξάμηνο κατάρτισης, του οποίου η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, υποχρεούται να επανεγγραφεί στο Α' εξάμηνο με τις αντίστοιχες διαδικασίες που προβλέπονται.
Πρόοδος – Τελικές Εξετάσεις
 1. Πρόοδος: Σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται μια Εξέταση Προόδου μεταξύ της 8ης και 10ης εβδομάδας κατάρτισης. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι: μία (1) ώρα για τα μαθήματα των οποίων οι ώρες εβδομαδιαίως διδασκαλίας είναι μία έως τρεις (1-3) και δύο (2) ώρες για τα μαθήματα των οποίων οι ώρες εβδομαδιαίως διδασκαλίας είναι τέσσερις και άνω (>4).
  • Στα Θεωρητικά Μαθήματα: οι καταρτιζόμενοι απαντούν σε σειρά γραπτών ερωτήσεων ή σε κείμενο αξιολόγησης (τεστ) κατά την κρίση του εκπαιδευτή, με τα οποία ελέγχεται η επίτευξη των σκοπών του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης.
  • Στα Εργαστηριακά Μαθήματα: οι καταρτιζόμενοι εξετάζονται σε εργαστηριακό έργο ή έργα, είτε ατομικά, είτε ως ομάδα, όπου σε κάθε μέλος της ανατίθεται συγκεκριμένο τμήμα του έργου.
  • Στα Μικτά Μαθήματα: οι καταρτιζόμενοι εξετάζονται σε γραπτές ερωτήσεις και στην πραγματοποίηση έργου. Για το χρόνο εξέτασης των μικτών μαθημάτων ισχύουν οι ανωτέρω χρόνοι εξέτασης για το κάθε μέρος ξεχωριστά.
  • Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Σε περιπτώσεις απουσίας τους για οποιοδήποτε λόγο από προγραμματισμένη εξέταση προόδου, βαθμολογούνται με μονάδα (1). Σε περίπτωση απουσίας καταρτιζομένου από εξέταση προόδου για αποδεικνυόμενους λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, η διοίκηση του Ι.Ε.Κ. αποφασίζει για την εξέταση του καταρτιζομένου κατά τη διάρκεια επόμενης διδασκαλίας ή σε χρόνο και τόπο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή.
  • Η βαθμολογία της εξέτασης προόδου, μαζί με τα γραπτά, αποδεικτικά της βαθμολόγησης, κατατίθενται στη γραμματεία του Ι.Ε.Κ., μέχρι την τελευταία ημέρα της 10ης εβδομάδας κατάρτισης του εξαμήνου. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση της βαθμολογίας τους με ευθύνη της διοίκησης του Ι.Ε.Κ.. Η επίδοση των καταρτιζομένων στην εξέταση προόδου, αποτελεί το βαθμό προόδου (Β.Π.) του εξαμήνου στο μάθημα.
 2. Τελικές Εξετάσεις (Τ.Ε.): Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι τελικές εξετάσεις (Τ.Ε.) σε κάθε μάθημα. Ο τρόπος διεξαγωγής της (Τ.Ε.) για κάθε μάθημα καθορίζεται ως εξής:
  • Θεωρητικά Μαθήματα: Η χρονική διάρκεια της εξέτασης θεωρητικού μαθήματος ορίζεται σε δύο (2) ώρες. Για την εξέταση θεωρητικού μαθήματος επιλέγεται από τον εξεταστή η ανάθεση διαπραγμάτευσης ενός μέχρι και τεσσάρων επιμέρους θεμάτων. Σε περίπτωση διαπραγμάτευσης πέραν του ενός θέματος, πρέπει να είναι διαφορετικής ενότητας το καθένα. Κάθε επιμέρους θέμα είναι δυνατόν να περιέχει υποερωτήματα. Η επιλογή των θεμάτων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε αυτά να αναφέρονται σε ευρύ φάσμα της ύλης που διδάχθηκε και οι ερωτήσεις να εστιάζονται σε μείζονος σημασίας ενότητες, κατά την κρίση του εκπαιδευτή. Είναι δυνατόν, εάν η φύση του μαθήματος το επιτρέπει, αντί της διαπραγμάτευσης θέματος ή θεμάτων να δίδεται ερωτηματολόγιο (τεστ). Ο αριθμός των ερωτήσεων από απόψεως είδους και ποσότητας, πρέπει να είναι ικανός, ώστε να πιστοποιεί την ευρύτητα και το βάθος της γνώσης του αντικειμένου του μαθήματος. Είναι σκόπιμο να δίδεται έμφαση σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις σύντομης απάντησης. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι για μάθημα δίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας οι ερωτήσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε (25).
   Τα θέματα αναγράφονται σε φύλλο που αναφέρει τον τίτλο του Ι.Ε.Κ. , την ειδικότητα, την ημερομηνία, το εξάμηνο και το έτος κατάρτισης, τον τίτλο του προς εξέταση μαθήματος, καθώς και το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή - εισηγητή. Επίσης αναφέρεται, ο παρεχόμενος χρόνος για την εξέταση και το εάν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση. Μετά τη θεώρησή τους από το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ., τα θέματα αναπαράγονται με την παρουσία και την ευθύνη του εισηγητή και παραδίδονται στους καταρτιζόμενους για επεξεργασία. Το πρωτότυπο των θεμάτων παραδίδεται στη γραμματεία για αρχειοθέτηση.
   Διευκρινίσεις επί των θεμάτων και τυχόν οδηγίες δίδονται μόνο γραπτώς επί του εντύπου των θεμάτων. Περαιτέρω διευκρινίσεις πρέπει να αποφεύγονται και πρέπει να δίδονται κατά προτίμηση γραπτώς και με νέα θεώρηση της διοίκησης του Ι.Ε.Κ.. Στην περίπτωση του ερωτηματολογίου είναι σκόπιμο να γίνονται πολλαπλές εκτυπώσεις του με διαφορετική σειρά, ώστε να αποφεύγεται η καθ’ υπαγόρευση αντιγραφή των απαντήσεων.
   Οι απαντήσεις είναι δυνατόν να δίδονται από τους καταρτιζόμενους στο φύλλο ή στα φύλλα των θεμάτων ή σε ανεξάρτητα φύλλα, τα οποία παραδίδονται στους εξεταζόμενους ταυτόχρονα με τα θέματα στα οποία αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τον κωδικό αριθμό τους, την ειδικότητα, το εξάμηνο, το τμήμα, το μάθημα και την ημερομηνία εξέτασης.
   Σ’ όλες τις περιπτώσεις τα φύλλα θεμάτων και απαντήσεων επιστρέφονται στον εισηγητή ή στον ορισθέντα επιτηρητή, μετά το πέρας της επεξεργασίας των θεμάτων. Ο εισηγητής ή ο επιτηρητής, αφού διαγράψει τα τυχόντα κενά στα φύλλα απαντήσεων, μονογράφει στο τέλος της διαπραγμάτευσης των θεμάτων, καταμετρά τα παραδοθέντα γραπτά και τα αντιπαραβάλλει με την κατάσταση των καταρτιζομένων, που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, πιστοποιεί τους απόντες και αναγράφει τα ονοματεπώνυμα τους στο φάκελο εξετάσεων. Στη συνέχεια προσέρχεται στη γραμματεία του Ι.Ε.Κ. όπου ο υπάλληλος, ο οποίος έχει ορισθεί από τη διοίκηση του Ι.Ε.Κ., παραλαμβάνει τα γραπτά και τα χρεώνει στον εισηγητή με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής για διόρθωση.
   Ο εκπαιδευτής βαθμολογεί με την αναγραφή αριθμητικά της επίδοσης του καταρτιζομένου σε κάθε επιμέρους θέμα. Στο τέλος αναγράφει τη συνολική βαθμολογία του γραπτού στο εμπρόσθιο δεξιό άκρο, ολογράφως και αριθμητικώς και υπογράφει. Σε περίπτωση λανθασμένης βαθμολόγησης του, διαγράφει με διαγώνιο γραμμή τα λάθη και επαναγράφει το τελικό στοιχείο, θέτοντας την μονογραφή του δίπλα από τη διαγραφή. Ο εισηγητής, εντός το πολύ δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, επιστρέφει και παραδίδει, με σχετική πράξη παράδοσης - παραλαβής, τα γραπτά και τη συνοδευτική κατάσταση αριθμητικής βαθμολογίας στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ..
  • Εργαστηριακά Μαθήματα: Η χρονική διάρκεια της εξέτασης εργαστηριακού μαθήματος ορίζεται σε είκοσι (20) λεπτά ανά ομάδα εξεταζομένων, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας.
   Για κάθε εργαστηριακό μάθημα, η διεξαγωγή της τελικής εξέτασης πρέπει να στοχεύει στη διερεύνηση και τη διαπίστωση από τον εκπαιδευτή ή τους εκπαιδευτές ότι ο καταρτιζόμενος μπορεί να εφαρμόσει στην πράξη θεωρητικές γνώσεις και ότι έχει αποκτήσει τις δεξιότητες στη δεδομένη πρακτική τεχνικής. Ο τρόπος, λοιπόν, διεξαγωγής της τελικής εξέτασης εργαστηριακού μαθήματος αφορά στην αξιολόγηση του βαθμού πραγμάτωσης των παραπάνω στόχων και αποτελεί το βαθμό της τελικής επίδοσης. Εάν είναι πρακτικά δυνατό, πρέπει να ανατίθεται στο διατιθέμενο χρόνο εξέτασης η πραγματοποίηση έργου ή τμήματος έργου, ώστε ο εξεταστής να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των ικανοτήτων του καταρτιζόμενου στις δεξιότητες που διδάχθηκε. Η σωστή σειρά εκτέλεσης, η αρτιότητα, η ποιότητα και η ταχύτητα εκτέλεσης του έργου ή τμήματος έργου είναι μερικά από τα κριτήρια για την βαθμολόγηση και πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να έχουν προκαθοριστεί και γνωστοποιηθεί στους εξεταζόμενους. Πάντως, ο εξεταστής θα πρέπει να είναι σε θέση να δικαιολογεί τον τρόπο εξαγωγής της τελικής βαθμολογίας, ώστε να μπορεί να ικανοποιηθεί το περί δικαίου αίσθημα των καταρτιζομένων.
   Όταν το εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από περισσότερους τους ενός εκπαιδευτές, καθένας βαθμολογεί αυτοτελώς. Ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) των βαθμολογιών, αποτελεί τη βαθμολογία της τελικής εξέτασης.
  • Μικτά Μαθήματα: Η εξέταση των μικτών μαθημάτων περιλαμβάνει ξεχωριστή εξέταση του Θεωρητικού και του Εργαστηριακού μέρους, η οποία κατά προτίμηση θα πρέπει να γίνεται την ίδια ημέρα. Η βαθμολογία μικτού μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους του μαθήματος, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο. Η εξέταση του θεωρητικού μέρους γίνεται, όπως και η εξέταση των θεωρητικών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους, όπως η εξέταση των εργαστηριακών μαθημάτων.
  • Για την εξαγωγή του βαθμού της εξέτασης αυτής ο εκπαιδευτής αθροίζει τις επί μέρους βαθμολογίες των ερωτήσεων ή των επί μέρους τμημάτων του έργου, τις οποίες αναγράφει επί του γραπτού ή του φύλλου έργου.
  • Καταρτιζόμενος, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα (1). Επίσης με μονάδα (1) βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζομένων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε τρόπο αντιγράφουν. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται σύντομο πρακτικό από τους επιτηρητές πάνω στο γραπτό του καταρτιζομένου και επισυνάπτονται τα τυχόν παραστατικά στοιχεία.
  • Καταρτιζόμενος, που απουσιάζει από τελική εξέταση μαθημάτων για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, που αποδεικνύεται από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα, υποβάλλει αίτηση προς τη διοίκηση του Ι.Ε.Κ. μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, πάντοτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου. Η διοίκηση του Ι.Ε.Κ. σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή, εισηγείται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. την εξέταση του καταρτιζομένου αυτού κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, εφόσον υφίσταται δυνατότητα μεμονωμένης εξέτασης, ή την εξέτασή του σε επόμενη εξεταστική περίοδο χωρίς υποχρέωση επαναπαρακολούθησης του μαθήματος ή μαθημάτων, από την τελική εξέταση των οποίων απουσίασε και χωρίς δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης του σε επόμενο διδακτικό εξάμηνο.
 3. Ο Μέσος Όρος του βαθμού προόδου (Β.Π.) και του βαθμού της γραπτής Τελικής Εξαμηνιαίας Εξέτασης, στρογγυλοποιούμενος προς τα άνω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό αποτελεί την Τελική Βαθμολογία (Τ.Β) του μαθήματος. Δεν εξάγεται τελική βαθμολογία σε μάθημα, για το οποίο η φοίτηση καταρτιζομένου έχει χαρακτηριστεί ανεπαρκής.
 4. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από ένα έως είκοσι (01-20).
 5. Αναβαθμολόγηση γραπτών Προόδου και Τελικών Εξετάσεων δεν επιτρέπεται.
Προαγωγή στο Επόμενο Εξάμηνο
  Ο καταρτιζόμενος γράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναπαρακολούθηση μαθημάτων και συντρέχει μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 1. Η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον δέκα (10).
 2. Υστερεί σ’ ένα (1) μόνο μάθημα, ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του σ’ όλα τα μαθήματα του εξαμήνου συμπεριλαμβανομένου και αυτού που υστέρησε είναι τουλάχιστον δέκα (10) πλήρες. Στην περίπτωση αυτή, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε στην εξεταστική περίοδο του εξαμήνου που παρακολουθεί. Η βαθμολογία της εξέτασης αυτής, είναι η νέα τελική βαθμολογία στο μάθημα. Εάν η νέα βαθμολογία δεν είναι τουλάχιστον δέκα (10), ο καταρτιζόμενος δεν αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο, αλλά δύναται να προσέρχεται για επανεξέταση σ’ οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο, μέχρι να αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής σ’ επόμενο εξάμηνο.
 3. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επαναλάβει την κατάρτιση μόνο στα μαθήματα του εξαμήνου στα οποία υστέρησε.
Αποφοίτηση Καταρτιζομένων
 1. Ο καταρτιζόμενος αποφοιτά, εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναφοίτηση μαθημάτων και η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον δέκα (10).
 2. Εάν υστερεί σ’ ένα μόνο μάθημα, ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του σ’ όλα τα μαθήματα του εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που υστέρησε, είναι τουλάχιστον δέκα (10) πλήρες, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε σε επόμενες εξεταστικές περιόδους, μέχρις ότου η νέα βαθμολογία της τελικής εξέτασης είναι τουλάχιστον δέκα (10).
 3. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει μόνο τα μαθήματα του εξαμήνου στα οποία υστέρησε.
Συμπεριφορά - Κυρώσεις
 1. Οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να συμπεριφέρονται ευπρεπώς προς τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ., τους εκπαιδευτές, τους συναδέλφους τους και το λοιπό προσωπικό του Ι.Ε.Κ. και να τηρούν τον παρόντα κανονισμό.
  Δεν επιτρέπεται από τους καταρτιζόμενους η χρήση των πάσης φύσεως εργαλείων, μηχανημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού χωρίς την άδεια, εποπτεία και παρουσία του εκπαιδευτή τους.
  Δεν επιτρέπεται η πρόκληση φθορών στις αίθουσες διδασκαλίας, τους κοινόχρηστους και εργαστηριακούς χώρους, στους χώρους άσκησης και στο πάσης φύσεως υλικό.
   Κάθε παρέκκλιση από τα παραπάνω ελέγχεται και δύναται να επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:
  • Παρατήρηση.
  • Ωριαία αποβολή από την κατάρτιση.
  • Αποβολή μέχρι τρεις (3) μέρες.
  • Διακοπή της κατάρτισης, από ένα έως και τρία εξάμηνα.
 2. Όλες οι ανωτέρω κυρώσεις, καταχωρούνται στο βιβλίο παρατηρήσεων των καταρτιζομένων, από αυτόν που τις επιβάλλει.
 3. Σε περίπτωση που οι καταρτιζόμενοι προβαίνουν εσκεμμένα σε φθορά υλικού του Ι.Ε.Κ., πέραν της κυρώσεως που επιβάλλεται, υποχρεούνται να αποκαταστήσουν στο ακέραιο τις φθορές που προξένησαν. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι δυνατόν η διοίκηση του Ι.Ε.Κ. να παραπέμπει τα αδικήματα στη δικαιοσύνη.
Εγγραφή καταρτιζομένου σε Ι.Ε.Κ. σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του Κανονισμού Λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ..
Απαλλαγή από τα Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας και Χρήση Η/Υ (ΑΔΑ: 45Ο19-Η75)
 1. Σχετικά με την παρακολούθηση της αγγλικής γλώσσας, στις ειδικότητες όπου δεν προαπαιτείται για την εγγραφή των καταρτιζομένων η αποδεδειγμένα καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ορίζονται τα εξής: Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα της κατάρτισης (και μόνο για την περίπτωση που δεν προβλέπεται ορολογία ειδικότητας σύμφωνα με τον οδηγό κατάρτισης στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας), δίνεται στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα της προαιρετικής παρακολούθησης, εφόσον αποδείξουν τη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αντιστοιχεί σε αυτά τα εξάμηνα, ως ακολούθως:
  • Με την κατοχή και προσκόμιση του ομώνυμου διπλώματος ή του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αντίστοιχων αποδεικτικών καλής γνώσης της γλώσσας, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. (π.χ. TOEIC, IELTS).
  • Με την επιτυχία σε ποσοστό άνω του 75% σε εξέταση που θα διενεργείται στο Ι.Ε.Κ. την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου κατάρτισης και η οποία εξέταση είναι ανάλογη (ως διαδικασία και επίπεδο δυσκολίας της θεματολογίας) με την εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.
 2. Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος «Χρήση Η/Υ», κοινό σε όλες τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., δίνεται στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα της προαιρετικής παρακολούθησης, εφόσον αποδείξουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ που αντιστοιχεί στα δύο πρώτα εξάμηνα κατάρτισης για τα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικά φύλλα και γ) υπηρεσίες διαδικτύου, ως ακολούθως:
  • Με την προσκόμιση κατά την υποβολή αίτησης επιλογής του υποψηφίου καταρτιζόμενου στο Ι.Ε.Κ., πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. (ECDL, Infotest, KEY-CERT, κ.λπ.).
  • Με την επιτυχία σε ποσοστό άνω του 75% σε εξέταση που θα διενεργείται στο Ι.Ε.Κ. την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου κατάρτισης και η οποία εξέταση είναι ανάλογη (ως διαδικασία και επίπεδο δυσκολίας της θεματολογίας) με την εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.
Κατεβάστε την Απόφαση Απαλλαγής για τα Μαθήματα των Αγγλικών και Χρήσης Η/Υ